Реклама

 Начало / Реклама
В момента, на интернет сайта на МЦ „Раредис“ няма съдържание с рекламна цел или рекламиране на спонсори.

При публикуването на актуални новини и предоставянето на здравна информация с образователна цел на посетителите на нашия сайт ние не допускаме и не използваме реклами със здравно съдържане. Външни рекламодатели не могат да повлияят на прецизността на предоставяната информация и поддържаме строга политика на редакционна независимост. МЦ „Раредис“ не е обвързан с продажба на продукти. Поддържаме пълна редакционна самостоятелност по отношение съдържанието на предоставяната от нас информация. Спонсори или други рекламодатели нямат право да променят съдържанието на информацията на сайта на МЦ „Раредис“.

Не приемаме за рекламиране продукти с фалшиви, подвеждащ, неефективен, опасен характер, а така също и продукти оръжия, алкохол, цигари, порнографски продукти. Не предоставяме и не продаваме на трети лица информация, която би довела до идентификация, разкриване на лични данни и медицински статус. МЦ „Раредис“ не приема за публикуване статии съдържащи скрита реклама на продукти и/или услуги. Новини или статии, публикувани на http://medical.raredis.org, биха могли да съдържат линкове към сайтове на компании, на които има информация от подобен характер, които не са под контрола на http://medical.raredis.org. В определени случаи http://medical.raredis.org предоставя анонимна сумарна статистическа информация за използването на сайта и степента на натовареност. Тази информация няма връзка с индивидуалните потребители и е напълно анонимна.