Защита на личните данни

 Начало / Защита на личните данни
Лични данни са всяка информация за физическо лице, която разкрива неговата физическа, психологическа, умствена, семейна, икономическа, културна или обществена идентичност. Медицински център „Раредис“ е длъжен и се ангажира да предприеме необходимите технически и организационни мерки, за да защити Вашите лични данни от нерегламентирано използване.

Вие имате право да отправите писмено заявление до МЦ „Раредис“, с което можете да искате:

• потвърждение за съществуване на лични данни, отнасящи се до Вас
• актуализиране или поправяне на данни
• да се обоснове законосъобразността на съхранението и обработването на личните Ви данни
• да се забрани на МЦ „Раредис“ да предоставя изцяло или частично обработените Ви лични данни за търговска информация, реклама или пазарно проучване
• да поискате да бъдете информирани, преди личните Ви данни да се разкрият за първи път

Предоставяне на лични данни на трети лица се допуска, когато:

• съответното лице изрично е дало съгласието си
• източниците на данни са публични регистри или документи, съдържащи обществена информация
• във връзка със защитата на живота и здравето на съответното физическо лице, както и когато неговото състояние не му позволява да даде съгласие или съществуват законни пречки затова
• е необходимо на органите на съдебната и изпълнителната власт и за защита на конкуренцията и потребителите и това е установено със закон
• са необходими за целите на научни изследвания или за статистически цели и данните са анонимни

За въпроси и коментари относно защитата на Вашите лични данни от нас, моля обърнете се към:

Медицински център „Раредис“
ж.к.“Тракия“, ул. „Маестро Г. Атанасов“ 22 (до бл.176А)
4023, Пловдив
Тел. (032) 575 797
Мобилен: (+359) 895 537 271

Ел. поща: